Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy Pizzabrakes dostępny pod adresem sklep.pizzabrakes.pl.
 2. Sklep Internetowy Pizzabrakes prowadzony jest przez MOPSTAR Marcin Przybyszewski, Aleja Jana Pawła II 68 / 45 00-170 Warszawa NIP: 5272388908, REGON: 146795271.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOPSTAR Marcin Przybyszewski, Aleja Jana Pawła II 68 / 45 00-170 Warszawa NIP: 5272388908, REGON: 146795271.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.pizzabrakes.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Pizzabrakes, ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@classicbrakes.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 888-497-669
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07 1910 1048 2758 4374 5184 0001 (Santander Bank Polska S.A.)
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 17:00.

 § 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox czy Internet Explorer,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu poprzez złożenie zamówienia, bez rejestracji poprzez złożenie zamówienia i wypełnienie formularza zakupu na stronie Sklepu oraz podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Dane należy przekazać na adres email: info@classicbrakes.pl .
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. osoba prywatna: e-mail, Imię, Nazwisko, Telefon, Hasło, Ulica i nr domu, Kod pocztowy, Miasto i Kraj;
  2. firma: e-mail, Imię, Nazwisko, Telefon, Hasło, Nazwa firmy, NIP, Ulica i nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 § 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Kurier DHL,
  2. Kurier DHL Pobranie,
  3. Kurier DPD,
  4. Kurier DPD pobranie,
  5. Kurier Inpost,
  6. Kurier Inpost pobranie,
  7. Paczkomaty 24/7 InPost,
  8. Paczkomaty 24/7 InPost pobranie
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  3. płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24,
  4. płatności elektroniczne Shoper Płatności za pośrednictwem Blue Media S.A.
  5. płatność kartą płatniczą * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą (VISA i MasterCard) i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 lub za pośrednictwem Blue Media S.A. zależnie od wybranej formy płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 oraz Blue Media S.A.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 § 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:
  1. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
  2. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Klient, który zakupił produkt na Sklepie, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.
 2. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy zakupu na adres mailowy: info@classicbrakes.pl.
 3. Klient może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Formularz zwrotu do pobrania (pobierz).
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu. Adres do zwrotów: Pizzabrakes, Marcin Przybyszewski, ul. Rydygiera 8 budynek 6A, 01-793 Warszawa, POLSKA.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep jest zobowiązany zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep) niezwłocznie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 § 11 Rękojmie i Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)
 2. Rękojmia przysługuje klientowi, który zakupił na Sklepie produkt posiadający wadę. W ramach rękojmi Klient może żądać od sprzedawcy naprawy, wymiany, obniżenia ceny albo − przy wadzie istotnej − odstąpienia od umowy. Sklep spełni roszczenie w zależności od łatwości i szybkości naprawy/wymiany oraz od tego czy produkt był już reklamowany. Klient otrzyma odpowiedź dotyczącą sposobu zrealizowania przez Sklep prawa Klienta do rękojmi w przeciągu 14 dni.
 3. Produkty sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją Producenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i jej warunków dostępne są na Karcie Gwarancyjnej Produktu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne należy skierować na adres email: info@classicbrakes.pl.
 6. Zgłaszając reklamację każdy Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (pobierz). Adres do zwrotów: Pizzabrakes, Marcin Przybyszewski, ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa, POLSKA.
 7. Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu.
 9. W przypadku reklamacji uzasadnionej np. wad wynikających z winy producenta produkt podlega naprawie lub jeśli naprawa jest niemożliwa, wówczas podlega on wymianie na nowy i jest dostarczony do Klienta na koszt Sklepu.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administrator,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl